Shirdi Sai Baba Aarati英文| Shiradi Sai Baba Aarti歌词

0
98
Shirdi Sai Baba Aarti

Sai Baba. Aarti. | Sai Baba Aarti.

Aarati Sai Baba.…
Saukhyadatara Jiva,Charanarajatali
Dyava Dasa Visava,Bhakta Visava

Aarati Sai Baba.…
Jaluniya Ananga.
Sasvarupi Rahe Danga.
Mumuksha Janan Davi。
Nija Dola Shriranga,Dola Shriranga

Aarati Sai Baba.…
Jaya Mani Jaisa Bhava
Tayataisa Anubhava.
Davisi Dayaghana,
Aisi Tuzi He Mava,Tuzi He Mava

Aarati Sai Baba.…
tumche nama dehata.
野兔Sansruthivyatha.
阿加迪塔瓦卡拉尼
Marga Davisi Anatha,Davisi Anatha

Aarati Sai Baba.…
Kaliyuga avatara,
Saguna Brahma Sacara.
avatirna zalase.
Swami Dutta Digambara,Dutta Digambara。

Aarati Sai Baba.…
雅典·瓦萨拉吉尔瓦里
Bhakta Kariti Vari.
Prabhupada Pahavaya.
Bhava Bhayanivari,Bhayanivari。

Aarati Sai Baba.…
Maza Nijadravya Theva,
Tava Charana Raja Seeva
马格恩·赫希奥塔塔,
Tumhan devadideva,devadideva。

Aarati Sai Baba.…
ichita dinaa chapak
Nirmala Toya Nijasukha.
Pajaven Madhava Ya.
Sambhala Apuli Bhaka,Apuli Bhaka。

Aarati Sai Baba.…


这些日子


发表评论

请输入评论!
请在这里输入您的姓名