3d胆码先生Bana | 3d胆码 Baan |歌词& Video

0
594
  • Hanuman Ji是印度教宗教的主要神之一。根据一些想法,它被认为是湿婆勋爵的化身。 Hanuman Ji也被3d胆码bali,Pawan Son等所知。许多名字。
  • 在3d胆码 Bana,四人已经描述了Hanuman Ji的特征。在印度,经常,Hanuman Chalisa和3d胆码 arrow是必需的。所有奉献者的罪都被这一文本摧毁了。

3d胆码先生Bana.

。多哈

肯定是爱
Tehi Karaj Sakal Aakal Auspious,Siddha Hanuman

。第四

jai hanumant圣徒听阁下的主席
群众的人还不够。

像Kiddi Sindhu Mahipara Sursa Badan Bastara
期待Lanka Karhu踢了

幸福迪哈思塔素赫帕特帕德林哈
花园Ujarhei Sindhu Maha Bora Uttur

Akshay Kumar Marie Sahara Loom包裹了滞留
Jai Jai Dhuni Surpur Nabha Bhai

现在是信徒
井济拉干普兰的捐赠者紧急头

Jai Hanuman Jayati Bal-Sagar Sur-Group-Samarath Bhat-Nagar
Hanu Hanu Hanun Hanumant Hathi Bairihi Maru Baza

蜂蜜蜂蜜蜂蜜Hanumant Kapisa Hoon Hoon Hoon Hunu Ari UR Lead
Jai Anjani Kumar Balwanta Shankarvan Bir Hanumantha

巴丹卡拉尔泰尔总数
Ghost,Phantom,Pisach Nikhera Agn Betal Tale Marie Die

他被命名为Maru,Tohi Saptha Ram's Rakhu Nath Marzad
Satya Hahu Hari Saptha Pai Ka Ram Dutt Dharu Maru Dhai Ka

兴孔济汉园龙草悲伤
Pooja Chant Tap Nam Akara Nahin Jats Kachhu Das你的

Ban Saban Mug Giri House并不害怕你的力量
Janakasuta hari das Kaywau

jai Jai Dhuni Hata Akasa Sumirat Hai Dusro Dusera Nasa
Charan Poker,Tar Jori Maanyon Jai Osasar Now Kehi Gohravoun

起床,醒来,走路,然后拉里亚海帕扬·帕鲁尼,税乔里庆祝
Chan Chan Chal Chapal Ghinda Hanu Hanu Hanu Hanuman

是的是的
Ubero Sumirat Hay Anand Humarou

这个3d胆码-Bana Jahi Marai Tahi Kaho Firi Kawan Savarai
文本受3d胆码-Baan的人类普兰保护

这个3d胆码 Bana,这是鬼魂的幽灵
无论太阳不需要杀死

。多哈

你的实现,萨兰·惠拜,课
跨越每个人,所有的工作都成功了Hanuman
3d胆码 Baan.

3d胆码 arrow. पाठ के लाभ ?

3d胆码 arrow arrow在星期六周六的福利福利,但它也有利于周六阅读。 3d胆码每天抵达和平到心灵。任何恐惧等的影响常规阅读3d胆码 Bana增加了自信和勇气。

3d胆码 arrow. का पाठ कैसे करे ?

3d胆码 Bana的文本应该每天完成,即使在星期二或周六沐浴后,Hanuman Ji的Hanuman Ji雕像安装了这张照片并使用红色姿势自身坐下。

3d胆码 arrow. किसने लिखी ?

3d胆码 Bana由Tulsidas编写。

3d胆码 arrow. 有多少个四个和夫妻?

3d胆码有32个四人和2对夫妻。

 

发表评论

请输入您的评论!
请在这里输入您的姓名