Avanital Punavatirna Syat梵语Gangadhara

0
293

梵文加达拉

非军事化的血运重建
梵文加达拉
Dhirbhagirthvanshomasakam
我谢谢你:。

尼帕塔图(Nipatatu Panditharashirasi)
Prathu nityamidan waksi
入学主题
偿还礼炮 
Putra Sahasran Samudhyat Syam
生日:。 4 Dhirbhagirthvanshomakam…॥

乡村乡村
梵文教育
万能
Svakleshan或Ganayam
你为什么不尝试
和平考虑:。 4 Dhirbhagirthvanshomakam…॥

还是母亲文化 
Yasya Vyapitsuvaala
大量的 
Lasatu churna瓦尔马拉
Survani Janvani Kartu
Yatamahe Kritishura :॥ 4 Dhirbhagirthvanshomasakam…॥

Narayan Bhatt博士:


也看了

发表评论

请输入您的评论!
请在这里输入您的名字