Durga Saptashloki | Durga Saptashloki先生

28
740
saptashloki durga | sapshlikey durga.

Durga Saptashloki Stotra

  • sapshlikey durga. ( 萨拉塔斯蒂 ): - 在纳瓦特里等,母亲Bhagwati的崇拜是由撒拉蒂亚斯的文本完成的,但如果你缺乏时间 Sapshlike Durga的文本 भी किया जा सकता है।
  • sapshlikey durga. 在7岁的母亲Bhagwati 称赞 की गई है।

sapshlikey durga.

Shiva Uwach.
女神奉献
Kalo的制作成熟贿赂

湿婆说: - 哦天啊!您可访问(简单,舒适)的奉献者,并将成为所有行为的法律。如果有任何解决方案来实现Kaliyuga,那么您的演讲将正确表达。

Shiv Ji说: - 嘿女神!您可以访问所有行动的裁判员如果有任何解决方案在Kali yuga获得愿望,那么在整个演讲中以博览方式表达。


dealuach.
Sachhran Dev Pratakshim.
Maiya Tavav Snehapamambastuti:

女神说: - 嘿,上帝!你对我有很多情感。证明在卡利亚杜的所有愿望的仪器会告诉,倾听!他的名字是‘ ambivali. ‘।

女神说: - 嘿,上帝!你对我有很多感情。在卡利亚加,可以证明所有愿望的仪器会告诉,听!他的名字是 ‘Ambastuti.‘.


拨款: -
无论
杂色:Shri Mahakali Mahalaxmi Mahaswatyo神:
Durga Prithihan先生SAPTASHLOKI DURGA阅读拨款:

拨款的意义 : - 这是Durgaslashlaki Sagatmaram,Shrimhakali,Mahalakshmi和Mahaswati神的Narayan Rishi,对于Sridurga的幸福,它是合适的,在Sapshlike Durga文本中。

拨款的意义: - Om是这个Durga Saptashloki的Narayan Rishi Stotra Mantra,Anushtup Chhanad是,斯里马哈卡,Mahalakshmi和Mahasaraswati是神,它在Saptashloki Durga文本中占据了Sridurga的喜悦。


Gyannaman Chatiyan Devi Bhagwati嗨
Khalakrishna Mohai Mahamaya aftiration.1。

意义 :- 他们还将Bhagwati Mahamaya Devi的思想拉扯,并把它放在诱惑中。 1。

意义: - 她bhagwati mahamaya devi的思想也有力地将它们拉入魅力1


Durga Samrita Harasi Bhatimshato:
健康:Matimativ Shubhan Dadasi
Dashtritu.
有点风格

意义 :- 杜尔加母亲!你担心记住和给他们终极福利的所有生物,以便由健康的人思考。悲伤,贫穷和恐惧女神!谁是你的外,他们的头脑总是仁慈,适合每个人。 2。

意义: - Maa Durga!只要记住你,害怕所有生物都带走了,健康的人思考给了他在终极福利中的智慧。击败悲伤,贫穷和恐惧的德维!除了你,谁,他们的头脑总是准备好为每个人都受益..


Sarva Mangalaye Shiva Sarva Saraye
选择Triamke Gauri Narayani Namostu T.3。

意义 :- Narayani!你是MAMGAL的各种各样的人。 Kalyan diwali Shiva.所有的灵魂都在证明,庇护,三个眼睛和戈里。你好。 3.

Narayani!你是Mangalmayi,提供各种吉祥你是一个表演福利的湿婆所有类型都努力完成,三眼戈里。你好给你.3


安排日期级婚加素
Allasthie Devi Narayani Namostu Te。

意义 :- Narayani Devi,谁是避难所的恐惧和受害者的辩护,消除每个人的痛苦!你好。 4.

Narayani Devi,他们从事保护穷人和庇护所的受害者并缓解所有人的痛苦!你好,你好.4


协调卖家SARVESH SARVESH
Bhaya Edkahi没有Devi Durga Devi Namostu Te .5。

意义 :- Divya Rupa Durga Dandi由所有类型的权力的所有权力完成。保护我们免受所有人,迎接你。 5。

意义: - Durga Devi,神圣形式充满了所有形式,Sarveshwari和各种各样的力量!保护我们免受所有恐惧,你好给你.5


疾病谈判
请不要忘记
不要崇拜
Dermats shriiti hijayatan tanati .6。

意义 :- 女神!如果你很高兴,摧毁所有疾病并在生气时摧毁所有愿望。已经进入避难所的人,不要来。人类去了你的避难所成为他人的庇护。 6.

意义: - 德维!当你快乐时,你渴望你想要所有的欲望和当你生气的时候。那些去过避难所的人,他们没有麻烦。在你身上躲避庇护的人类成为别人的难民.6


所有社区特拉罗米细胞
Avate和Workm.v。葡萄园。

意义 :- sarveshwar!你同样平息了三个人的所有障碍,并保持敌人。 7。

意义: - Sarveshvari!同样,平息三个世界的所有障碍,并继续摧毁我们的敌人7.


saptashloki durga |杜尔加| sapshlike durga |杜尔加

杜尔加·萨卡塔斯洛基用英文

SAPTSHLOKI DURGA.

Shiv Uvach.
Devi Twam Bhakta Sulabhe,Sarva Karya Vidhayini |
Kalo Hi Karya Sidyartham Mupaya Brui Yathnatha ||

devyuvach.
Srunu Deva Pravakshyami,Kalo Sarveshta Sadhanam |
Mayaa Taveva Snehe Napea Amba Chineihi Prakashyate ||

viniyogeh.
Om Asya Sri Durga Sapta Shloki Mantrasya,Narayana Rishihi,Anushtup Chhandah,
Sri Maha Kali,Maha Lakshmi,Maha Saraswatyo Devatah,Sri Durga Preetyartham Sapta Shloki Pathe Viniyyogah

om gyanina mapi chetansi,devi bhagwati hi sa |
Baladakrishya Mohay,Maha Maya Playakshati.1。

Durge Smrita Harasi Bhitimshesh Jantoho,
Swasthaih Smrita Mati Mateev Shubhaam Dadasi |
Daridray Duhkh Bhayaharini Ka Twadanya,
Sarvopakarkaranay恋人恋人队。

Sarva Mangala Mangalye,Shive Sarvartha Sadhike
Sharanye Tryampake Gauri Narayani Namostute.3。

Sharanagata. Dinarta Paritana Parayane.
Sarvasvarti Hare Devi Narayani Namo Stute.4。

Sarva Swaroope Sarveshe,Sarva Shakti Samanvite,
bhayebhya strahhi没有devi,durde devi namostu te.5。

Roga Nshesha Napahansi Tushta
Rushta Tu Kaman Sakalaan Bhishtan
twamashrita na vipannaranan.
Twamashrita Hayashrayatan Gradanti.6。

Sarva Badha Prashmanam Travelokyakhileshwari
Evamev Twaya Karyasmdvavaii Vinashanam.7。


监测: - 如果您阅读了这所提出的多次以上,那么您必须在一天内完成一次占用。但刚刚开始了另一天的文本。

朋友,我希望这个 Durga Saptashloki英文| Sapshlaki包括杜尔加的意思 |英语对印地文翻译和你很好 sapshlikey durga. 我们是怎么说的,谢谢?


Durga Saptashloki福利

随着审查SAPTASHLOKI DURGA的审查,杜尔加母亲保护并摧毁各种悲伤,贫困,远离疾病和麻烦。据信,通过崇拜杜尔加,终极福利提供了新的智慧。每天在Navratri和星期一的读取SAPTASHLOKI DURGA的叙述给出了它的全部结果

Sapshlike Durga Text的好处

sapshlikey durga. 从课程中 Maa Durga. 所有类型的悲伤,贫穷和恐惧都保护和摧毁疾病和问题。这种认可 杜尔加 通过崇拜,终极福利提供了智慧。 sapshlikey durga. Navratri和周一每天的文本,它得到了完整的结果。


还要阅读


28点评

  1. 嗨有朋友,令人愉快的文章和挑剔的敦促在这个地方评论,我真的很享受Thess罗地亚特斯特兰特Lenard.

  2. 我真的很喜欢在这个网站上学习,它有优秀的博客帖子“永远不要打真实的对象。” by P. J. O’罗克Fannie Bengt Tronna.

  3. 如果您想增加您的专业知识,只需继续访问此网站并更新此处发布的最新新闻更新。 Pammie Chevalier Missie

  4. 凉!一些非常有效的积分!我很感激你捏这篇文章,也是该网站的其余部分非常好。 Jobina Kermie Parks.

发表评论

请输入您的评论!
请在这里输入您的姓名