Shantakaram Bhujagashayanam. Shlok | Shantaran Bhujagshan.

0
120

Vishnu勋爵冥想口头禅| Vishnu阁下戴兰·曼特拉

Shantakaram Bhujagashayanam. | Shantaran Bhujagshan.

Shantakaram Bhujagashayanam.
Vishnu Dhyan Mantra.

Shanta Karam Bhujag Shayanad Padma Nabhan Surelham
VISHWA DHAR GAGAN Subhat Megh Temity
Lakshmi Kantan Kamal Nayanan Yographeji Nagamam
Vande Vishnu Bhav担心每个人Sarvalokak Nathan ||

Shaanta Kaaram Bhujaga Shayanam Padma Naabham苏克兰
Vishvaa Dhaaram Gagana Sadrsham Megha Varnnam Shubha Anggam |
Lakssmii Kaantam Kamala Nayanam Yogi Bhirdhiryaana Gamyam
Vande Vishnum Bhava Bhaya Haram Sarva Lokaika Naatham ||


印地语翻译: - 谁是平静的,这是休息,坐在Seshnag上,其莲花是肚脐和上帝的众神。谁一直抱着整个宇宙和世界,这是每个人都占领了每个人,他是尼尔角色,如neilmagh,谁的数字是–愤怒是吉祥和可爱的。谁是Lakshmiji的主人(丈夫),他们的眼睛像莲花和瑜伽一样柔软,其持续反映。 (这样)赫里·维沙勋爵鞠躬,谁失去了所有的恐惧,谁是所有人的主人,是整个宇宙的上帝。 (我致敬)

英文翻译: - 谁的自然是平静的,谁坐在sheshnag上,他的肚脐有莲花,谁也是神的上帝持有整个宇宙和世界各地的世界,这是蓝色的蓝色,其身体部位是吉祥和可爱的。 Lakshmi的丈夫,他们的眼睛像莲花一样柔软,瑜伽士持续沉思我向毗毗塔什努恩鞠躬,所有摧毁恐惧和谁是所有世界的主人。


यहभीपढ़ें

Bhagavad Gita 15报价(Shlok)在梵语翻译
50+ Sanskrit Shloks有意义,令人智能化的Sanskrit Shlok

Chanakya Policy Chanakya Niti的10个经文将永远保持在其他人之前


发表评论

请输入您的评论!
请在这里输入您的姓名