Shiva的Slokas与意义| Shiva Shlok.

Shiva的Slokas与意义| Shiva Shlok.

1
278
Sanca Slokas在梵文

Sanca Slokas在梵文

既不是水肿,不悲伤,不要害怕。
自我食物项链非素食主义形式:Shivoh Shivoham ||

na punyam na papam na sokhyam na dukham na mantro na tirtham na vedo na yagyah |
Aham Bhojanam Neva Bhojyam Na Bhokta Chidanand Rupah Shivoham Shivoham ||

हिंदीअनुवाद: - 我都不是善良的,既不罪,也不是幸福和悲伤,没有咒语,没有朝圣,没有吠陀和既不是yagna,我不吃,我不吃,我是一个意识,我很高兴,湿婆,湿婆。 。

英文翻译 :- 我不是善良的,既不是罪,也不是幸福,也不是悲伤,也不是悲伤,也不是朝圣,也不是吠陀,也不是vedas和yajna,我既不是食物,也不会吃,也不会吃,也不是吃,我是涉嫌形式,我是幸福的,我是幸福的湿婆,我是湿婆......


湿婆勋爵光滑

早上,Suresh Gangadharan Sureshhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Khatvaghulavaradabhadmishan Sansarogar.‘

Praitah Smaraami Bhava-Bhiiti-Haram Surelham
Ganggaa-Dharam Vrsabha-Vaahanam-Ambikesham |
Khattvaangga-Shuula-Varada-Abhaya-Hastam-Iisam
Samsaara-Roga-Haram-Aussadham-Advitiyam ||

हिंदीअनुवाद: - 我记得湿婆勋爵的早晨,他是独特的药物,Abhay和varish Protey手,他摧毁了世界,Devesh,Gagadhar,Taurabhwahan,Parwatipati和三叉戟的恐惧。

英文翻译 :- 上帝湿婆,世界,德意普,甘蓝,弗里希巴哈哈,帕拉巴瓦哈,帕特旺和三角形的手中,独特的药物形式,以消除世俗的迷惑,阿伯和·瓦拉德盖章,我在早上记得那些我记得的人。


Shiva Dhyana Sloka.

 Shiva Dhyana Sloka.

Dheryanity Mahesh Rajatpurin Charachandratans
Ratelaprajlangan Parshumrigvar Bharti.
Padmasin Samantat夏天
普遍环球三植物

Dherye Nnityam Mahesham Rajata
Girinibham Charuchandravatansam.
Ratna KalpoJjvalažgamparasu
Mraagavara Bhitihastam Prasannam

Padma Sinam Samantat Stuta
Mamara Ganair Vyaghrakrttim Vasanam
Visvadyam Visvabijam Nikhila.
Bhayaharam Pancavaktram Trinetram.

हिंदीअनुवाद: - 谁的白亮度就像一座银色山,它以珠宝的形式拿着美丽的月亮,其身体很明亮,其手是耐心的,鹿和修道币,这很高兴,莲花姿势坐在姿势,是姿势坐着的姿势,是站在周围并赞美虎的皮肤,这是全世界的,所有恐惧,每天冥想五只嘴巴和三个眼睛。。

英文翻译 :- 像一座银山,有白色的光芒。那些穿着美丽月亮作为饰品的人,他的身体与宝石装饰有明亮,他的手是戟,羚羊,var和abhaya mudra,他幸福,坐在莲花垫上,靠在谁身边,他们站在谁身上,那些穿着虎皮的人,是宇宙的发起人,消灭所有恐惧,那些面临的人和三只眼睛,我们每天都在冥想这样的马鞍山。


Shiv Chama Yachna Slokas

Shiv Chama Yachna Slokas

Karachar Karcha VA.
在职的
温廷姆
Jai Jai Karunabhai Shrimahadev Shambho

Karacharana Kritam Vaa Kkaayajam Karmajam Vaa,
Shravananayanajam Vaa Maanasam Vaaparaadham,
Vihitamavihitam Vaa Sarvametatkshamasva,
Jaya Jaya Karunaabdhe Shri Mahaadeva Shambho

हिंदीअनुवाद: - 奥·湿婆勋爵,请抱歉我的手,阶段,声音,身体或任何其他身体,或所有的耳朵,眼睛或思想。嘿Mahadev,Shambho!你的karunas是海洋,你的冰雹

英文翻译 :- 主 Shiva, please forgive all the crimes committed by my hand, feet, speech, body or any other body-doing body or by ear, eye or mind. O Mahadev, Shambho! Your compassion is the ocean, hail you.


Shiv Namaskar Sloka.

Mandakini Salil Chandan Chitai
Nandi Shavar Pramath Nath Maheshwar
Mannar Flower多平面Supra
तस्मैमकारायनमःशिवाय。

Mandakini Salila Chandana Charchitaya
Nandisvara Pramathanatha Mahesvaraya
Mandara Pushpa Bahupushpa Supujitaya
Tasmai Ma Karaya Namah Shivaya

हिंदीअनुवाद: - 湿婆农业伴随着Mandakini和ChandaN的圣水,而Nandeshwar和Pramathanath等被许多圣弗洛雷斯等崇拜。我喜欢那样的湿婆。

英文翻译 :- 我鞠躬Mahesvara勋爵,他们被体现为Makaara(信Ma),其身体从河流恒河和凉鞋酱的身体涂有膏,他被曼德拉等无数的神圣花朵装饰


Shiv Namaskar Mantra.

न जानामि योगं जपं नैव पूजां
naught. सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् ।
Jarajamadu.  तातप्यमानं
主 पाहि आपन्नमामीश शंभो ॥

Na Jaanaami Yogam Japam Naiva Puujaam
Natoham Sadaa Sarvadaa Shambhu-Tubhyam
Jaraa Janma Duhkhau Gha Taatapaamananam
Prabho Pahi Aapanna Maam Iisha Shambho

हिंदीअनुवाद: - 我不知道我是否不触摸和崇拜。 o shambho(湿婆),我总是向你鞠躬。我的天!从老年和出生的悲伤群中燃烧,保护我免受悲惨的悲伤。嘿Shambho,我向你致敬。

英文翻译 :- I do 不懂表演 Yoga, Japa or Puja. I Always at All Times only Bow down to You, O Shambhu (湿婆),请保护我 Sorrows of Birth and 老年,以及来自 Sins which lead to Sufferings, Please Protect me O Lord from 痛苦;保护我o. My Lord Shambhu.


Mahadev Sloka.

既不是心脏的核心。
既不是维拉斯,湿oham shivoham

Mano Buddhi Ahankara Chittani Naham
na cha shrotravjihve na cha ghraana netre
na cha vyoma bhumir na tejo na vayuhu
Chidananda Rupah Shivo’ham shivo’ham

हिंदीअनुवाद: - 我不介意,既不智力,也不是自我,也不是脑神,我既不耳朵,也不是舌头,既不是眼睛也不是眼睛,我既不是天空,也不是火,也不是空气,我是一个纯粹的意识,永恒,anant shiva 。

英文翻译 :- 我不是介意,也不是智力,也不是自我的,也不是内在自我的思考。我不是五种感官我超越了我不是以太,也不是地球,也不是火,也不是风(即五个元素)。我确实是,永恒的了解和幸福,湿婆,爱和纯粹的意识。


马哈卡尔谢

Schweledi Rudrai Shwetagharay
冶炼

Shvet Dehay Rudray Shvet Gangadharay Cha
Shvet Bhasmanga Ragaya Shvet Svrupine Namah

हिंदीअनुवाद: - 用白色的身体,白色ganga,谁拿着头部,鞠躬在白色意识,脉动到什叶派勋爵

英文翻译 :- 那些有白色尸体的人,谁穿着额头上的白色恒河,那些穿着身体上白灰的人,鞠躬,船上,主湿婆


यहभीपढ़ें


1条评论

  1. 您好,我认为我看到了你访问了我的网站,所以我到了这里回到忙吗?一世’M.试图找到改进我的网站的东西!我想一个好的
    利用你的一些概念!

发表评论

请输入您的评论!
请在这里输入您的姓名