Kanakadhara Stotram.在梵语| Kanakadhara圣人[歌词 - 视频]

0
790

在梵语的Kanakadhara Stotram

  • Lakshmi母亲是印度教宗教的主要女士之一。根据宗教文本,Vishnu勋爵是她的丈夫。他被认为是财富,房地产,和平与繁荣的女神。
  • 在Kanakdaraki选唱中,母亲Lakshmi的美德已在21世纪描述。这个诗篇的课程是为了请Lakshmi完成。关于这种胃的故事是非常闻名的,我们已经给了你在Hym下面。

Kanakadhara. स्तोत्र

有趣的绿色:Pulkabhushan Mashtri
Bhainagenev Mukulathan Tamalam.
aggr
mangalyasastu mam magaldevata:.1 ..

Mugdha Muhurwadi Vadna Mura:
Prematrapachaliki Gattagani.
Mala Vikshigiv MahoTpale或
Sruhin Dishu Sagar Sambhava:.2 ..2 ..2。

Vishwajrendra Patiphram Dan Dan
为了快乐,Madhuism的诱惑
偶然的势头
事实上,Sahodmindiri:..3 ..

Emilitamadamadamya Muda Mukundam
anandakandam nimshamantham
Kany Nikpansh Eye位于Aakkar
优势Bhavanmam Bhujangeshayanaaya:..4 ..

外部Madhujit:定期
Harwali Harinelamai Dividi
Kamaprada Bhagwato Patakamala.
Kalyan Malu Kalyanaya:..5 ..

Kalambudalalalali Katararar.
街头街道或塔德兰丹
MATU:所有世界的雕像
在Bhadrani,Dishti Bhargavanandanaya:..6 ..

收到的帖子:杀人
Mangal Baji Madhumathini Manmathane
我正在处理
Mandal Dhyan Mukkarana:..7 ..

Dayad Dayanupavano Dravinambupharam.
Asmanikhan Vihang Shishu Dishan
强奸
Narayan Sanini Nayamibhwahi:..8 ..

我善意
讲话部落
愿景:占星师
确认Kushyar Mam Pushkar Visharaya:..9 ..

GardavaTati Garudhwaj Beautyyati
Shakiri Shashikhar Vallabhati.
创作状态
Tasai Namriti Bhuvanak Gurodarunya ..10 ..

Sharutyai Namostu快乐再见
namostu令人愉快的能力
Namostu Shadetta Nikatina
Panchayai namostu purushottam Vallabhayai ..11 ..

namostu nally.
Namostu Dukdad生日
Namostu Somamrot Sonorai.
namostu narayan vallabhayai ..12 ..

namostu hemambujpeikayai.
Numut Bhumandayikaya.
namostu devididarayai.
namostu shargaudhavalabhai。.13 ..

Namostu Deem Bhushagandanayai.
Namostu Vishnorur.
Namostu Lakshmai Kamalyaayai.
Namostu Damodarvalabhai。.14 ..

Namostu Kanti Kamalutayai.
Namostu Bhavya Bhuvan Prasuu
namostu dewarei.
namostu nandatmajvalabhayai .15 ..

Sampagakrani Sakalendra Dangali.
Empire Dividi Saroruhakshi
Dinatan Dura Haranopathi
Mamev Matar Nikan Kalayanatu Valaye .16 ..

uttaksha方法:
就业解决方案用品:
圣徒
Tuvan Murarijieshwari Bhaj .17 ..

Sarazani Saroj Handa.
Dhawl Meshukandanda Shobha.
Bhagwati Harivallabhai Manj.
Tribhuvanikari Prasid Maham。.18 ..

差分Kanak kumbhmukha和卢比
Swvwari Vimalachi水管工
普拉斯马姆
Lokanginath Housewife Mamratpurputram .19 ..

Kamle Kamnakshalabh.
Karunapuratra Gatrangai:。
Avlokay Mam Kinana.
首先是人为:.. 20 ..

赞美
Triilimayan Tribhuvanamatar拉姆拉姆
农业老师
变得丰满或:.21 ..


Kanakadhara唱机的出现如何?

Aadi Guru Shankaracharya有一天,Guru Shankaracharya去寻找家乡的午餐。一位非常可怜的Brahmin女人在询问房子时出现在门口。等等,Guru shankaracharya ji让他看到他的房子,只有一个amla水果,同样的amla给那个女人到了Guru shankaracharya。看到那个女人的怜悯和无私,他留下了如此深刻的印象是他解放了21个经文,以赞美女神Lakshmi。从那课起,母亲Lakshmi很高兴在Guru Shankaracharya面前被看见。


Kanakadhara字符串文本的好处?

定期阅读Kanakadhara诗篇,粮食的财富增加,房子的幸福充满了和平和每一个愿望。 Kanakadhara诗篇的文本是为了请Lakshmi完成。

如何阅读Kanakadhara唱字?

在早上沐浴后,女神Lakshmi的雕像应该在雕像或图片前阅读。文本应该是经文和节奏。

谁是Kanakadhara唱像的创造者?

Shankaracharya Ji先生是Kanakdhara Sadotra的作者。

Kanakadhara有多少节经文?

Kanakdhara PS中有21个词组。


还要阅读


发表评论

请输入您的评论!
请在这里输入您的姓名